Våra tjänster

Vi har de flesta kompetenser som ett bra genomfört projekt kräver.

Vill du att vi hanterar hela projektet åt dig eller endast delar av processerna så har vi det du söker.

Vi tar oss an stora som små projekt och går alltid in med samma glöd och entusiasm.

Läs mer nedan av de olika kompetensområdena vi kan erbjuda dig. 

 

"oavsett vilket kompetensområde som efterfrågas av oss så går vi alltid in helhjärtat och ser kundens affär i det vi gör"  

 

Projektledning - att vara projektledare innebär att man tar ett helhetsansvar över projektet och ser till att kundens visioner och mål uppfylls. Projektledarens uppgift är att styra, leda och koordinera alla aktiviteter och deltagare inom ett projekt. Rollen omfattar att stämma av de olika delarna i projektet och rapportera till Er som kund. Projektledaren har också till uppgift att engagera och motivera sina medlemmar i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i utlovad tid och till rätt kvalitet.

Som projektledare jobbar vi tätt ihop med Er och agerar ansvarsfullt för att representera Er och eran organisation.


Projekteringsledning - en god och planerad projektering är oftast en av de viktigaste  faktorerna för ett lyckat projekt i produktionsfasen.  Som projekteringsledare ser vi till att ta fram kompletta handlingar för att entreprenörerna skall kunna utföra projektet på ett sätt som inte innebär massa överraskningar för er som kund.

Vår uppgift blir således att förmedla Er vision på ett begripligt och kalkylerbart sätt.

Enligt oss bör en projekteringsledare både ha en god planeringsförmåga även besitta en stor kompetens inom produktionsledet.


Byggledning - som byggledare företräder vi dig som beställare i ditt projekt under produktionsfasen. Vår främsta arbetsuppgiften blir att leda produktionen mot de uppsatta målen. Detta kan konkret betyda att vi behöver lösa de problem som uppkommer, till exempel kan verkliga förhållanden skilja sig från förundersökningarnas resultat. Byggledaren måste oftast göra flera aktiva vägval under projektet för att leda produktionen i rätt riktning, därför är vi övertygade att en bra byggledare har en gedigen produktionserfarenhet att falla tillbaka på.


Kalkyl / Produktionsanalys - att göra en kalkyl över ett visst objekt kan tyckas enkelt, men tar man inte med sig produktionsanalysen riskerar man att missa väsentliga riskområden även i de minsta projekten. Vi förespråkar att man alltid skall göra en produktionsanalys ihop med kalkylen för att få en så rättvis kostnadsbedömning som möjligt. Detta innebär i praktiken att vi bygger ditt projekt mentalt i samband med att vi gör kalkylen och levererar ett komplett underlag till dig som kund med det risker och möjligheter som finns i projektet.


KA enl. PBL - Enligt plan och bygglagen är det du som byggherre som ansvarar för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I de flesta byggprojekt måste du därför anlita en kontrollansvarig, som ansvarar och följer upp att de tekniska kraven uppfylls.


Besiktning - Vid entreprenadbesiktning är vår främsta  uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

Handlar det istället om avflyttningsbesiktning  blir vår huvudsakliga uppgift att stämma av huruvida hyresgästen fullföljt sina åtaganden mot er som fastighetsägare gällande underhåll mm. 

Due diligence, är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett objekt inför ett förvärv eller andra strategiska förändringar i en fastighet. Här inriktar  vi oss på att bedöma skicket och värdet hos det objekt som skall förvärvas.

Oavsett vilken besiktningstyp ni behöver hjälp med har vi erfarenheten och kompetensen att utföra en objektiv och rättvis bedömning av gällande objekt.  


Konceptutveckling  -   Från idé till färdiga koncept. 

När vi skapar koncept arbetar vi i ett tätt samarbete med kunden där vi tillsammans formulerar strategi och mål, lägger fram bärande idéer och formar lösningen. I processen ingår även täta avstämningar och  tester av idéerna. På detta sätt skapar vi transparens i arbetet vilket möjliggör justering av lösningarna om förutsättningarna i projektet skulle förändras. 

Inget projekt är för stort eller litet, alla platser förtjänar en tydlig identitet, oavsett om det rör sig om ett helt kvarter med kvartersstråk, gator och mötesplatser eller om det rör sig om en enskild kommersiell lokal där det enskilda rummet står i centrum.    


Rådgivning och konsultation - Är du en fastighetsägare som har visionen men saknar kunskapen om processerna som ett lycka projekt kräver eller vill du helt enkelt ha någon utomstående att bolla dina idéer med? Hör av dig till oss så hjälper vi dig fram till den bästa lösningen för just ditt projekt. Skulle du i steg två välja att anlita oss som projektledare så bjuder vi på konsultationskostnaden.


Vill du veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta oss, informtion hittar du under kontakt.